Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Promille

Hva er promille?

Vi sier for eksempel ikke at håret vokser 0,01 meter i måneden. Her er det naturlig å si at håret vokser 1 cm i måneden. De fleste ser for seg raskere hvor mye 1 cm er enn 0,01 m. På samme måte som med meter og centimeter, har vi noen ganger bruk for en finere inndeling av andelsmål enn prosent. Da kan vi bruke benevnelsen promille.

På samme måte som prosent betyr «del av hundre», betyr promille «del av tusen». Det skrives ‰000.

definisjon

1 promille = 0,1 %


Promille brukes veldig ofte til å angi konsentrasjoner og vektenheter. Her er noen eksempler:

 • Fra Norsk institutt for luftforskning 1996: Satellittmålinger av ozon over Oslo viser at de totale ozonmengdene er redusert med 4 promille årlig fra 1979 til 1995.
 • De fleste har hørt om promille i forbindelse med alkohol, der det brukes om andelen alkohol i blodet. Her ser du et par overskrifter fra aviser:

 

Dersom en person har 1,0‰ promille betyr det at dersom alt blodet og vannholdig kroppsvev ble delt i tusen deler som alle veide like mye, så ville én av disse delene tilsvare ren alkohol.

Istedenfor å si 0,1 % kan vi si 1 promille‰.

 

Det er først og fremst når prosentallene blir veldig små at vi bruker benevnelsen promille. Regnereglene for promille er helt tilsvarende de for prosent, med den forskjell at man bruker 1000-deler i stedet for 100-deler.

 

Eksempel 1.

Hvor mange promille er det i 1 %?

Vi vet at 1 promille er lik 0,1 %. En prosent er

100,1 % 

Det er 10 promille i 1 %.

 

Eksempel 2.

Norge står for omtrent 2‰ promille av CO2 - utslippene i verden. Tall fra 1990 sier at Norge slapp ut omtrent 32 millioner tonn CO2. Hvor stort var utslippet omtrent totalt i 1990?

Her ser vi på hvor stor andel av utslippet Norge står for i forhold til det totale utslippet. Vi vet at andelen skal utgjøre 2 promille‰, eller 2 tusendeler.

Setter vi totalt utslipp lik x, kan vi sette opp:

Norgesutslipptotaltutslipp=2promille 

 32 mill tonnx=21000 

 x=1000232  mill 

I 1990 ble det sluppet ut omtrent 16 milliarder tonn CO2 i verden.

 

Eksempel 2.

I 2012 søkte 207 457 ungdommer om skoleplass til videregående opplæring. I 2013 er søkertallet 208 341. Hvor stor er endringen i prosent?

Her bruker vi igjen

Endring i prosent

ny verdi - opprinnelig verdiopprinnelig verdi100 %=endring i prosent


Setter vi inn i regelen, får vi

 208 341207 457207457100 %=884194520100 %=0,004100 %=0,4 % 

Endringen fra 2012 til 2013 utgjør 0,4 %, eller 4 promille‰.

Når prosentene blir veldig små, er det vanlig å benytte promille i stedet.

Begrep

 • Lengdeenhet

  Måleenheten for lengde er meter med forkortelsen m. Andre lengdemål avledet av meter er: kilometer (km), desimeter (dm), centimeter (cm) og millimeter (mm).

 • Promille

  Promille betyr tusendel og skrives ‰.

  Promille brukes til å måle konsentrasjoner og vektenheter. Dersom en person har 1,0 ‰alkohol i blodet betyr det at dersom alt blodet i kroppen ble delt i tusen deler som alle veide like mye, så ville en av disse delene tilsvare ren alkohol.

  For å regne om fra prosent til promille multipliserer man med 10.
  For å regne om fra promille til prosent dividerer man med 10.
  Regnereglene for promille er tilsvarende de for prosent, med den forskjell at man forholder seg til 1000 i stedet for 100.

 • Prosent

  Prosent betyr hundredel og skrives %.

  Eksempel: Hvor mange prosent er 1 av 4? 14=125425=25100=25%.

Hopp over bunnteksten