Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Like(verdige) brøker

Hvordan kan en firedel, to åttedeler og fire sekstendeler være like store?

 

14

28

 

416

 14=28=416

Del en figur i fire like store deler og la en av fire delene være grønn. Nå er en firedel av figuren grønn.

Halver hver av de fire delene og figuren er delt inn i til sammen åtte deler. Det grønne området er to av åtte deler eller to åttedeler av figuren. 

Halver hver av de åtte delene og figuren er delt inn i til sammen seksten deler.Det grønne området er fire av seksten deler eller fire sekstendeler av figuren.

Det grønne området er like stort hele tiden og derfor er de tre brøkene likeverdige. Vanligvis kaller vi brøkene for like, men vi mener likeverdige.

 Like(verdige) brøker
Brøkene har ulike tellere og nevnere, men de representerer like stor del av figuren. 

 

Hvordan kan du se at brøkene er like uten å tegne?

Hvis telleren og nevneren i en brøk har felles faktor og telleren og nevneren divideres med denne, vil svaret være en likeverdig brøk.

Felles faktor for telleren og nevneren i 28 er 2. Dividerer vi både telleren og nevneren med 2, får vi 14.

Brøkene 28 og 14 er likeverdige, fordi telleren og nevneren i 28 er dobbelt så store som i 14.

Brøkene 416 er likeverdig med 14, fordi telleren og nevneren i 416 er fire ganger så store som i 14.

Eksempler på likeverdige brøker

a) 13=26

b) 27=1035

c) 311=1244

Tegn og forklar hvorfor disse to brøkene er likeverdige.

Begrep

 • Divisjon

  Divisjon er en regneart som er den omvendte operasjonen av multiplikasjon.

  Eksempel: 6:2=3 fordi 23=6.

 • Felles faktor

  En felles faktor er et tall som finnes som faktor i to eller flere tall. Største felles faktor er det største tallet som er felles faktor.

  Eksempel: 12 og 8, her er 2 og 4 felles faktor og 4 er den største felles faktor.

 • Likeverdige brøker

  Brøker som representerer samme verdi, men har ulike tellere og nevnere, kaller vi likeverdige brøker.

  Eksempel: 25 og 615 er likeverdige brøker, fordi 25=615=0,4.

 • Nevner

  Tallet som står under brøkstreken i en brøk.
  Nevneren forteller hvor mange like deler det hele er delt opp i.

  Eksempel : 37. Tallet 7 er nevneren.

 • Teller

  Tallet eller uttrykket som står over brøkstreken i en brøk.
  Telleren forteller hvor mange brøkdeler som skal telles med.

  Eksempel: I brøken 59, er det 5 som er telleren. 9 kalles nevner.

Hopp over bunnteksten