Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Null og negative tall som eksponenter

Kan 0 være eksponenten i en potens? Hva betyr at en eksponent er et negativt tall?

0 som eksponent

Vi har undersøkt brøker på formen aman der m > n og funnet at  aman=amn.
Men hva hvis m=n?

Eksempel

Vi vet at når vi dividerer to like tall, får vi 1 som svar. For eksempel

2323=1
     
Men hvis regneregelen over skal gjelde, blir jo også

2323=233=20
  
Vi kan konkludere med at vi kan få to svar hvis 20=1. Dette gjelder også for alle andre grunntall. Også når vi regner med bokstaver, gjelder det samme, amam=1 og amam=a0.    

Vi har en generell bestemmelse at et grunntall opphøyd i null er lik 1.

Definisjon
For ethvert tall  a  er a0=1 , forutsatt a0.00 er ikke definert da det har ingen mening.
 

Negativ eksponent


Hva er aman hvis m er mindre enn n?

Eksempel

La a=9,m=3 og n=5. Da er

 9395=99999999=192 

Hvis vi bruker regelen, trekker vi fra eksponentene og vi får

9395=935=92

Begge svarene er riktig hvis  92=192 . Dette gjelder for alle andre grunntall og eksponenter. Vi har derfor en ny definisjon. 

Definisjon
For ethvert tall a og naturlig tall n, er an=1an.

Begrep

 • Brøk

  Brøk er et rasjonalt tall der teller og nevner er hele tall. Det er en måte å representere et tall på ved hjelp av divisjon. Nevneren må være forskjellig fra null.

  Brøk kan sees som et tall på tallinja eller som del av en mengde.

 • Eksponent

  En potens er et tall på formen xn, der verdien til n forteller hvor mange ganger vi ønsker å multiplisere x med seg selv. n kalles eksponenten.

  xn = x · x · x...· x, n ganger

 • Kvotient

  Resultatet av en divisjon kalles en kvotient.

  Eksempel: 32:8=4, her er 4 en kvotient.

 • Negative tall

  Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette — foran tallet.

  Eksempel: 3, som leses minus tre.

 • Potens

  En potens består av et grunntall opphøyd i en eksponent. Eksponenten sier hvor mange ganger grunntallet skal multipliseres med seg selv. En potens skrives på formen xn, som leses x opphøyd i n-te.

  Eksempel: 43=444

 • Produkt

  Produkt er et resultat av en multiplikasjon.

  Eksempel: 2 · 7 = 14

  14 er produktet, mens 2 og 7 kalles faktorer.