Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Andregradsfunksjoner

Vi har sett på lineære funksjoner, der variabelen er i første potens. Nå skal vi se på hva som skjer hvis vi har variabelen i andre potens. Vi får da det vi kaller en kvadratisk funksjon, eller andregradsfunksjon. 

La oss starte med å klargjøre hva vi mener med en andregradsfunksjon. En lineær funksjon, eller en førstegradsfunksjon, ser slik ut:

y=ax+b.

Nå vil vi ha et ledd til, der x er i andre potens, og en andregradsfunksjon ser slik ut:

y=ax2+bx+c.

Her er a, b og c vilkårlige tall. Merk at hvis a=0 er funksjonen bare en lineær funksjon. Konstantene a, b og c gir oss mye informasjon om hvordan grafen til funksjonen ser ut. Vi går gjennom noen regler.

Konstanten a

Fortegnet foran a forteller oss om grafen er bøyd oppover eller nedover.
 • Når a>0 bøyer grafen seg oppover.
 
 • Når a<0 bøyer grafen seg nedover.
 
Når a er et stort tall er funksjonen bratt, og når a er et lite tall blir den slak.
 • Når a=10 er grafen til funksjonen allerede mye brattere.
 
 •  Når a=110 er grafen til funksjonen allerede mye slakere.
 

Konstanten b

Fortegnet foran b forteller oss hvordan grafen er forskjøvet langs x-aksen.

 • Dersom a er positiv og b er negativ, er grafen flyttet mot høyre, og bunnpunktet er på høyre side av y-aksen.
 • Dersom a er positiv og b er positiv, er grafen flyttet mot venstre, og bunnpunktet er på venstre side av y-aksen.
 
 • Dersom a er negativ og b er negativ, er grafen flyttet mot venstre, og topp-punktet er på venstre side av y-aksen.
 
 • Dersom a er negativ og b er positiv, er grafen flyttet mot høyre, og topp-punktet er på høyre side av y-aksen.
 

Konstanten c

Tallet c forteller oss hvor grafen skjærer y-aksen. Her kan vi tenke som for lineære funksjoner: Når grafen skjærer y-aksen er x=0, så da er y=c, og dermed får vi følgende regel:

Grafen krysser y-aksen i c, uavhengig av fortegnet til c.
 •  Når c=2 krysser grafen y-aksen i 2.                                                                                   
 
 • Når c=2 krysser grafen y-aksen i 2.
 

Begrep

 • Andregradsuttrykk

  Et uttrykk på formen ax2+bx+c, hvor x er den størrelsen som varierer, og a,b og c er konstante tall.

 • Graf

  En graf er en tegning av en funksjon i et koordinatsystem. Inn-verdi (x) og ut-verdi (y) i funksjonen danner et tallpar. Vi tegner tallparene fra funksjonen som punkter i koordinatsystemet, og trekker en sammenhengende strek mellom punktene.

 • Ligning

  En ligning er et åpent utsagn med en eller flere ukjent størrelser. Vi bruker som oftest x som den ukjente, men alle bokstaver kan brukes for å navngi den ukjente.

  Eksempel: 2x+8=14

 • Variabel

  En bokstavbetegnelse på et vilkårlig element i en mengde. Det motsatte er en konstant.

  Eksempel: I uttrykket y = x + 3 er 3 en konstant og x en variabel. y er en annen variabel, avhengig av x.

  Se Variable størrelser

Hopp over bunnteksten