Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 35769
Bruk lommeregneren og finn

cos60o

2

ID: 49578

I ΔABC er AB = 14 cm, BC = 12 cm og AC = 8 cm. Arealet av trekanten er 48 cm2.
Finn A.

3

ID: 35912
I trapeset ABCD er AB og CD de parallelle linjene. Videre er AB = 13.1 cm, AD = 8.0 cm og A=53o.

Finn B når vi forutsetter at B er mindre enn 90o

4

ID: 50851

Firkanten ABCD er et parallellogram. AB=a og AD=b, mens vinkelen mellom AB og AD, kalles v. Finn et uttrykk for arealet av parallellogrammet.

5

ID: 48529

Vis ved hjelp av cosinussetningen at lengden x på figuren oppfyller andregradslikningen

x23,5x4,56=0.

Finn x ved hjelp av løsningsformelen for andregradslikninger.

6

ID: 30949
I trekant ABC er AC = 8.4 cm, vinkel A = 36o, vinkel B = 90o.

Regn ut lengden av sidene AB og BC.

7

ID: 35763
Bruk lommeregneren til å finne vinkelen v når

sinv=0.25

8

ID: 49615

Finn den minste vinkelen i en trekant med sidelengder på 23,06 cm, 20,25 cm og 27,63 cm.

9

ID: 49612

Finn den minste vinkelen i en trekant med sidelengder 35,6 cm, 58,43 cm og 52,23 cm.

10

ID: 50854

Radien i sirkelen er 1, og v=150o. Vis at arealet av det fargede området er gitt ved

    A=5π312.

Fasit

1

ID: 35769
Fasit:
0.5

2

ID: 49578
Fasit:

A = 59°

3

ID: 35912
Fasit:
65.9o

4

ID: 50851
Fasit:

A=absinv

5

ID: 48529
Fasit:

x=4,51

6

ID: 30949
Fasit:
6.8 cm og 4.9 cm

7

ID: 35763
Fasit:
14.5o

8

ID: 49615
Fasit:

46°

9

ID: 49612
Fasit:

Minste vinkel er 37°

10

ID: 50854
Fasit:

Hint: Arealet av sirkelsektoren minus arealet av trekanten.