Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Sannsynlighet ved komplementære hendelser

I enkelte tilfeller kan det være fornuftig å gå via komplementære hendelser for å beregne sannsynligheter. Hvis en vi har en begivenhet A i et utfallsrom, vil den komplementære hendelsen til A (Ac) være alle hendelser som ikke er A. Dersom A er den blå sirkelen i Venn-diagrammet under, vil Ac være alt utenom det blå området.

Husk at ifølge definisjonen er A og Ac alltid disjunkte og deres union er alltid lik hele utfallrommet U, AAc=U. Det er 100% sannsynlig å treffe et av utfallene i utfallsrommet og derfor er P(U)=1

Dette gir oss at

P(AAc)=P(A)+P(Ac)=1. 

Merk at den første likheten får vi ved addisjonssetningen. Vi kan utlede en ny regel.

REGEL

 P(Ac)=1P(A)   

Regelen kan også omskrives til P(A)=1P(Ac).

 

Karakter på en norskprøve

På en norskprøve i en skoleklasse fikk 20% av elevene seks og 35% fem. Vi velger en tilfeldig elev i klassen. Hvor stor er sannsynligheten for at eleven fikk mindre enn fem på prøven?

Vi lar begivenheten A være at eleven får seksP(A)=20%.

Vi lar begivenheten B være at eleven får fem, P(B)=35%.

La D være at eleven får enten seks eller fem. Da kan vi regne ut at

 P(D)=P(AB)=P(A)+P(B)=20%+35%=55%.

Sannsynligheten for at eleven fikk dårligere karakter enn fem er sannsynligheten for den komplementære hendelsen til D, og er lik

 P(Dc)=1P(D)=155%=45%.

Begrep

 • Addisjonssetningen

  Sannsynligheten for unionen av flere hendelser kan regnes ut ved å legge sammen sannsynlighetene for hver enkelt hendelse, og så trekke fra sannsynligheten for alle snitt av hendelsene.

  P(AB)=P(A)+P(B)P(AB)

 • Begivenhet

  En begivenhet er en delmengde av utfallsrommet og består av ett eller flere utfall.

  ·         Å få 6 på en terning er et eksempel på en begivenhet, der utfallsrommet består av 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Å få høyere enn 3, altså 4, 5 eller 6, er et annet eksempel på en begivenhet.

 • Disjunkte hendelser

  A og B kalles disjunkte dersom de ikke har noen felles elementer. Dette betyr at AB=, altså at det ikke er noen elementer som er både i A og i B.

 • Komplement

  Komplementet til A, betegnet med Ac, består av alle elementer som er i utfallsrommet U men ikke i A. Med andre ord, Ac=UA.

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en hendelse skal skje.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en hendelse helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en hendelse helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.

 • Utfall

  Mulig resultat av en hendelse.

  Eksempel: Du kaster en terning og får seks øyne. Utfallet er seks. Du kaster en mynt og får kron. Kron er utfallet.

 • Utfallsrom

  Alle mulige utfall en hendelse kan ha. Utfallsrom betegnes med U.

  Eksempel: Karakterer på en matematikkprøve har utfallsrommet U={1,2,3,4,5,6}.

Hopp over bunnteksten