Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 50817

Hvilken av trekantene har størst areal?

2

ID: 49564

Finn arealet av ΔABC når A = 68°, C = 22° og AB = 33,3

3

ID: 50821

Punktet C kan forflyttes langs linjestykket DE.

a) Vis at arealet av ΔABC er gitt ved A(x)=10xx24.

b) Hva blir det største arealet trekanten kan ha?

4

ID: 90087

a) Konstruer en likesidet trekant ABC med sider 5 cm.

b) Roter trekanten 60 grader mot urviseren om B.

c) Hva heter den figuren du nå har fått?

d) Kall det siste hjørnet i den nye figuren for E og speil trekanten AEB om EB.

e) Hva heter den figuren du nå har fått?

f) Kall det siste hjørnet i den nye figuren for F og regn ut areal og omkrets av AEFC.

  

5

ID: 51105

Jordas radius er 6,378106 m. Hva er overflaten i kvadratmeter? 

6

ID: 90083

 Et rektangel har sider AB = CD = 12 cm og BC = DA = 5 cm. Konstruer rektangelet. Avsett E på AB slik at AE = 7 cm. Merk av punktet F, som ligger i rektangelet, 4 cm fra DA og samtidig 2 cm fra AB. Regn ut omkrets og areal av femkanten AECFD(A).

 

7

ID: 50851

Firkanten ABCD er et parallellogram. AB=a og AD=b, mens vinkelen mellom AB og AD, kalles v. Finn et uttrykk for arealet av parallellogrammet.

8

ID: 35799

I ΔABC erA = 42,3°, AB = 12,3 cm og AC = 10,1 cm. Regn ut arealet av trekanten.

9

ID: 48540

En blikkenslager skal legge nytt tak på et hus. Huset er 15 m langt og 8 m bredt, og taket danner en vinkel med horisontalplanet på 32o. Hvor stort areal skal dekkes med takstein?

10

ID: 53533

I et rektangel er lengden 3 cm lengre enn bredden. Arealet er 108 cm2. Hva er lengden og bredden til rektangelet?

Fasit

1

ID: 50817
Fasit:

Begge trekantene har areal A=10 cm2.

2

ID: 49564
Fasit:

1372,4

3

ID: 50821
Fasit:

b) A=6,25

4

ID: 90087
Fasit:

c)  rombe  

e)  trapes  

f)  Arealet er ca 32,5 cm2 (høyde ca 4,33 cm). Omkretsen er 25 cm.  

5

ID: 51105
Fasit:

5,1121014 m2

6

ID: 90083
Fasit:

Omkretsen er ca 32,6 cm.  Arealet er 29,5 cm2. 

7

ID: 50851
Fasit:

A=absinv

8

ID: 35799
Fasit:

41,8 cm2

9

ID: 48540
Fasit:

141,5 m2

10

ID: 53533
Fasit:

Bredden er 9 cm, lengden er 12 cm.