Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 34919
Bruk stigningstallet og konstantleddet til å tegne linjen.

y=x+1

2

ID: 34937

Karl Magnus setter seg i en taxi og taksameteret viser 40 kroner. Under turen ser han at det med jevne mellomrom automatisk legges til et beløp på taksameteret. Han spør sjåføren hva dette er og får vite at det er kilometerprisen og at den ligger på 15 kr. Karl Magnus mener at drosjeutgiftene K etter x km kan skrives som K=15x+40. Stemmer dette? Tegn grafen til K når x er mellom 0 og 30. Løs grafisk hva en drosjetur på 20 km koster og finn ut hvor langt Karl Magnus kan kjøre drosje for 300 kr.

3

ID: 82906

Beregn arealet av trekanten du får ved å tegne grafene til

y=2x3+3y=2x3yaksen

4

ID: 32773
Lag en tabell med x- og y-verdier og tegn den rette linjen i et koordinatsystem.

y=12x+1

Hvilket punkt på y-aksen går denne linjen gjennom?

5

ID: 82978

Skriv ned en "oppskrift" på hvordan du finner nullpunkt til en lineær funksjon.

6

ID: 34966
Løs ligningssettet grafisk:

[x2y=43xy=3]

7

ID: 34481
Tegn grafene til f og g i samme koordinatsystem. Vi har gitt at f(x)=3x+4 og g(x)=2x+2. Løs ligningen f(x)=g(x) både grafisk og algebraisk.

8

ID: 83044

Løs likningssettet grafisk

[y=2x1y=3x+1].

9

ID: 83032

To lineære funksjoner med samme konstantledd har alltid et skjæringspunkt. Er denne påstanden riktig? Begrunn svaret.

10

ID: 53972

Ei linje har stigningstall 2, og går gjennom punktet (5,2). Denne linja kaller vi f.

Ei annen linje har konstantledd 3 og går gjennom punktet (-2,9). Denne linja kalller vi g.

Ei tredje linje går gjennom punktene der f skjærer y-aksen og g skjærer x-aksen. Denne linja kaller vi h.

Finn funksjonsuttrykkene for de tre rette linjene.

Fasit

1

ID: 34919
Fasit:

Stigningtall: 1
Konstantledd: 1

2

ID: 34937
Fasit:

340 kr, ca. 17 km

3

ID: 82906
Fasit:

    6

4

ID: 32773
Fasit:

5

ID: 82978
Fasit:

6

ID: 34966
Fasit:
x = 2 og y = 3

7

ID: 34481
Fasit:
x=25,y=145

8

ID: 83044
Fasit:

Skjæringspunktet er (2,5).

9

ID: 83032
Fasit:

Ja.

10

ID: 53972
Fasit:

f(x)=2x8,

g(x)=3x+3,

h(x)=8x8