Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Tallregning - de fire regneartene

De fire grunnleggende regneartene er addisjon (å legge sammen), subtraksjon (å trekke fra), multiplikasjon (å gange) og divisjon (å dele). Hva gjør vi når vi har et regnestykke med både addisjon og multiplikasjon? Hva gjør vi når det i tillegg er parenteser i regnestykket?

I lynkurset vil vi se på hvordan vi regner med positive tall som flersifrede tall og desimaltall. Vi vil se på regning med negative tall og hvordan vi regner med parenteser.

Har noe gått i glemmeboken? Ta en raskt test i

 

Begrep

 • Addisjon

  Er det samme som å legge til, legge sammen eller plusse sammen.

  Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
  Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet, 12, kalles en sum.
  Mellom leddene skrives plusstegn +.

 • Desimaltall

  Desimaltall er tall som inneholder komma.

  Eksempel: 2,34 og 18,001

  Sifrene som følger etter komma, kalles desimaler.

 • Divisjon

  Divisjon er en regneart som er den omvendte operasjonen av multiplikasjon.

  Eksempel: 6:2=3 fordi 23=6.

 • Gjentatt addisjon

  Gjentatt addisjon er addisjon av samme tall flere ganger. Multiplikasjon kan sees på som gjentatt addisjon.

  3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 5 · 3 = 15

 • Multiplikasjon

  Å multiplisere er det samme som å addere samme tall flere ganger. Ofte kalt "ganging". Et av tallene i multiplikasjonen forteller hvilket tall som skal adderes. Det andre tallet forteller hvor mange ganger det skal adderes.

  Regneoperasjonen 3 · 4 = 12 kalles en multiplikasjon, og sier at vi skal legge sammen tallet 3 fire ganger, eller at vi skal ta tallet 4 og addere dette med seg selv 3 ganger.

  Tallene 3 og 4 kalles faktorer, og resultatet kalles et produkt.
  Mellom faktorene skrives multiplikasjonstegn (·).

  Produktet blir det samme, uansett hvilken rekkefølge faktorene kommer i.

  Eksempel: 3 · 4 = 12 og 4 · 3 = 12

 • Naturlige tall

  Tallene 0,1,2,3,... De naturlige tallene danner grunnlag for alle andre vanlige tall (hele tall, rasjonale tall, reelle tall, komplekse tall) ved at disse kan konstrueres ut fra de naturlige tallene ved matematiske prosesser. Mengden av naturlige tall er ℕ.

 • Negative tall

  Tall som er mindre enn null, kalles negative tall. Vi viser at tallet er negativt ved å sette - foran tallet.

 • Positive tall

  Tall som er større enn null kalles positive tall.

 • Siffer

  Symbolene (skrifttegnene) som vi bruker i vårt posisjonssystem for å beskrive ulike tall:
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 • Subtraksjon

  Subtraksjon er operasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet.
  Regneoperasjonen 14 - 9 = 5 kalles en subtraksjon.
  Talene 14 og 9 kalles ledd, og resultatet kalles differensen.
  Mellom leddene skrives minustegn (-).