Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
10. trinn
Vg1P

Hverdagsstatistikk

I dette opplegget får elevene trening i prosentregning og tolkning av statistikk, samtidig som opplegget illustrerer noe faremomenter ved ukritisk bruk av statistikk.

Lærerens instruksjoner

Gjennomføring av opplegget

1. Repeter raskt omregning fra tall til prosent. Hvor mange prosent er ett tall av et annet tall? Gitt et tall, hvordan finner vi ut hvilket tall som tilsvarer en viss prosentandel av dette? Bruk gjerne eksempler hentet fra priser/rabattordninger, eller fra spørreundersøkelser.

2. Sett elevene i grupper på ca. 3 personer. Del ut eksempelet og oppgaven fra Elevens oppgaveark. Gå raskt igjennom eksempelet muntlig, skriv nøkkeltallene på tavlen. Gi elevene noen minutter til å svare på spørsmålene.

Eksempel:

Sett at du er ferdig med videregående skole og vil søke opptak til et høyere studium. For å få hjelp til å bestemme hvor det er lurt å søke, tar du for deg enkelte aktuelle skoler og universiteter, og ser på hvor mange som søkte i fjor, og hvor mange som kom inn. For det universitetet du er mest interessert i, ser tallene slik ut:

Antall mannlige søkere: 8442
Antall kvinnelige søkere: 4321
Antall menn som ble tatt opp: 3714
Antall kvinner som ble tatt opp: 1512


Svar på følgende spørsmål:

 • Hvor stor prosentandel av de mannlige søkerne kom inn?
 • Hvor stor prosentandel av de kvinnelige?

(Rund av svarene til hele tall.)

3. Gitt at kvinner og menn er like godt kvalifisert: Be gruppene diskutere ulike årsaker til at prosentandelen kvinner som ble tatt opp, er så mye lavere enn prosentandelen menn. Oppsummer ideene i plenum. Nevn muligheten for kjønnsdiskriminering dersom ingen har vært inne på dette. Ville elevene søkt opptak ved dette universitetet? Hvorfor/hvorfor ikke?

4. Gå kort igjennom oppgaven som elevene har fått utdelt. Gi gruppene litt tid til å svare på spørsmålene. Dersom det oppstår usikkerhet: Presiser at antall søkere i oppgaven kun er ca. en tredjedel av antall søkere i oppgaven som allerede ble gjennomgått. Vi har altså tatt ut en del av søkermassen for å se på den i detalj.

5. Be elevene se på de ulike fagene. Hvilke fag vil de regne som lettest/vanskeligst å komme inn på? Hvordan er antall mannlige og kvinnelige søkere fordelt faglig?

6. Til slutt regner dere ut hvor stor prosentandel menn og kvinner som ble tatt opp ved å bruke totalt antall søkere som vekt. Dette kan godt gjøres i plenum. Likningene er:

Vektet opptaksprosent for menn:

93362+58563+91837+79233+58428+71464526=39 %

Vektet opptaksprosent for kvinner:

93382+58568+91834+79235+58424+71474526=43 %

7. Avslutt med en kort diskusjon: Gir den siste utregningen et riktigere bilde av situasjonen? Hvorfor? Har noen av elevene forandret mening i forhold til om de vil søke opptak ved dette universitetet? Hvilket fag ville de søke? Hva sier dette oss om bruk av statistikk generelt?

Elevens oppgaveark

Eksempel:

Sett at du er ferdig med videregående skole og vil søke opptak til et høyere studium. For å få hjelp til å bestemme hvor det er lurt å søke, tar du for deg enkelte aktuelle skoler og universiteter, og ser på hvor mange som søkte i fjor, og hvor mange som kom inn. For det universitetet du er mest interessert i, ser tallene slik ut:

Antall mannlige søkere: 8442
Antall kvinnelige søkere: 4321
Antall menn som ble tatt opp: 3714
Antall kvinner som ble tatt opp: 1512


Svar på følgende spørsmål:

 • Hvor stor prosentandel av de mannlige søkerne kom inn?
 • Hvor stor prosentandel av de kvinnelige?

(Rund av svarene til hele tall.)

Oppgave:

Du bestemmer deg for å studere årsaken til ujevnhetene nøyere. Derfor plukker du ut seks fag, som til sammen har hatt mer enn en tredel av søkerne, for å se nærmere på dem. De fordeler seg som følger:

 

  Menn Kvinner  
Fag Antall søkere % tatt opp Antall tatt opp Antall søkere % tatt opp Antall tatt opp Søkere totalt
 Historie  825  62 %    108  82 %    933
 Statsvitenskap  560  63 %    25  68 %    585
 Kjemi  325  37 %    593  34 %    918
 Medisin  417  33 %    375  35 %    792
 Psykologi  191  28 %    393  24 %    584
 Farmasi  373  6 %    341  7 %    714
 Sum              4526
 1. Fyll ut de to tomme kolonnene.
 2. Hvor mange menn søkte totalt?
 3. Hvor mange kvinner søkte totalt?
 4. Hvor mange menn ble tatt opp totalt? Hvor mange kvinner?
 5. Hvor stor var den totale prosentandelen som ble tatt opp av hvert kjønn?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 10. årssteget
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 • Etter 1P
  • Tal og algebra
   • rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 • Etter 1P-Y
  • Tal og algebra
   • rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  grupper på 3 elever

 • Utstyr

  tavle, blyant, papir, kopier av vedlegg

 • Tidsbruk

  1 enkeltime

 • Valg av tidspunkt

  Elevene må kunne noe innen emnet.

Skrevet av

Kjerstin Gjengedal

Institusjon

Universitetet i Bergen
Hopp over bunnteksten