www.matematikk.org

Målgruppe:

7. trinn

Drageverksted

Elevene vil i dette opplegget selv få designe egne geometriske former som skal resultere i en drage. Det er knyttet en del betingelser til utforming og noen oppgaver gis til det ferdige resultatet.

Lærerens instruksjoner


Nedenfor følger en beskrivelse på hvordan dragen lages. Men først kommer en del betingelser som dragen elevene lager må oppfylle (disse betingelsene kan du velge å se bort ifra. Du kan også legge til andre betingelser som passer til det dere akkurat har jobbet med i matematikken).

Betingelser:

a. Dragen skal ha minst en symmetrilinje.
b. Ingen rotasjonssymmetrier
c. Minst en av sidene skal være buet.
d. Det skal være mulig å dele dragen opp i flere delfigurer (minst to) slik at en kan beregne arealet.
e. Dere skal klare å avstive dragen ved å bruke kun 8 sugerør.

Disse betingelsene krever at elevene bruker tid på å planlegge. De må få godkjent planskissen for dragen før de setter igang med å lage dragen.
Hold gjerne en dragekonkurranse etterpå.

Drageverksted:

 

 1. Tegn en modell på papir. Hvis dere ikke har stort nok ark, kan de forskjellige delene av dragen klippes ut i papir. Etter at alle bitene er klippet ut pusler dere dem sammen til det endelige sammensatte mønsteret.
 2. Legg det ferdige mønsteret på plasten dragen skal lages av. Lag omriss og klipp ut (dragen kan gjerne ha hale).
 3. Teip dragen fast til bordet (for eksempel med en teipbit i hvert hjørne). På denne måten blir dragen lettere å jobbe videre med.
 4. Skjøt sammen sugerør i passende lengder. Husk at dette må tilpasses størrelsen på dragen. Det er viktig at sugerørene plasseres slik at dragen stives av.
 5. Teip sugerørene fast til dragen. Forsterk hjørnene.
 6. Lag hull i to av dragens hjørner. Lag dragens bissel (den anretningen som dere skal feste det lange snøret i).
 7. Sett på snøret (midt på bisselet).

 

Oppgaver knyttet til dragen dere har laget:

 1. Beskriv dragens oppbygning: Hvilke geometriske figurer er den satt sammen av, og hvordan ligger disse geometriske figurene i forhold til hverandre?
 2. Beregn arealet.
 3. Beregn omkretsen.
 4. Tenk dere at dere skulle lage en større utgave av dragen. Bestem dere for at alle sidene i dragens delfiguerer skal bli dobbelt så store. Hvor stor kommer omkretsen til den store dragen å bli?
 5. Beregn arealet av den store utgaven av dragen. Har arealet blitt dobbelt så stort?

Elevens oppgaveark

DRAGEVERKSTED

1. Tegn en modell på papir. Hvis dere ikke har stort nok ark, kan de forskjellige delene av dragen klippes ut i papir. Etter at alle bitene er klippet ut pusler dere de sammen til det endelige sammensatte mønsteret.

2. Legg det ferdige mønsteret på plasten dragen skal lages av. Lag omriss og klipp ut (dragen kan gjerne ha hale).

3. Teip dragen fast til bordet (for eksempel med en teipbit i hvert hjørne). På denne måten blir dragen lettere å jobbe videre med.

4. Skjøt sammen sugerør i passende lengder. Husk at dette må tilpasses størrelsen på dragen. Viktig at sugerørene plasseres slik at dragen stives av.

5. Teip sugerørene fast til dragen. Forsterk hjørnene.

6. Lag hull i to av dragens hjørner. Lag dragens bissel (den anretningen som dere skal feste det lange snøret i).

7. Sett på snøret (midt på bisselet).

Oppgaver knyttet til dragen dere har laget:


1. Beskriv dragens oppbygning: hvilke geometriske figurer er den satt sammen av, og hvordan ligger disse geometriske figurene i forhold til hverandre?

2. Beregn arealet og omkretsen.

3. Tenk dere at dere skulle lage en større utgave av dragen. Bestem dere for at alle sidene i dragens delfiguerer skal bli dobbelt så store. Hvor stor kommer omkretsen til den store dragen å bli?

4. Beregn arealet av den store utgaven av dragen. Har arealet blitt dobbelt så stort?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 7. årssteget
  • Geometri
   • analysere eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og beskrive fysiske gjenstandar innanfor daglegliv og teknologi ved hjelp av geometriske omgrep
   • beskrive og gjennomføre spegling, rotasjon og parallellforskyving
  • Måling
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
   • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  gruppearbeid

 • Utstyr

  plastikk(poser), hyssing, tape, sugerør, ark

 • Tidsbruk

  1 dobbeltime

 • Valg av tidspunkt

  Opplegget er en avslutningsaktivitet for emnet .

Institusjon

Universitetet i Oslo