Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn

Addisjon med kortstokk

15 minutters undervisningsopplegg der elevene trener på regnearten addisjon.

Lærerens instruksjoner

Hver elev får sitt kortstokk.

Velg ut 1 - 10 fra kortstokken.

Legg opp ett kort, for eksempel 7. Legg neste kort ved siden av og legg sammen disse to kortene, eksempelvis

7 + aktuelt kort.

 • Svarer eleven feil eller bruker lang tid, legg kortet nederst i bunken.
 • Svarer eleven riktig, legg bort kortet.

Nå er det tur for den andre eleven til å gjøre tilsvarende. Slik fortsetter man til bunken er tom.

 

Konkurranse:

Dersom man ønsker å ha dette som en konkurranse, er det første mann til tom bunke som vinner. I tillegg kan det settes krav om at et svar må avgis i løpet av et par sekunder.

 

Ønsker man å utvide opplegget:

Bytt til et annet første kort. Fortsett på samme måte.

Elevens oppgaveark

Velg ut 1 - 10 fra kortstokken.

Legg opp ett kort. Legg neste kort ved siden av. Finn summen av disse to kortene.

 • Hvis svaret er feil (eller du bruker lang tid), legg det andre kortet nederst i bunken.
 • Hvis svaret er riktig, legg bort dette andre kortet.

Nå er det tur for den andre eleven til å gjøre tilsvarende. Slik fortsetter man til bunken er tom.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I par.

 • Utstyr

  Kortstokker (like mange som elever)

 • Tidsbruk

  15 minutter (eller lengre).

 • Valg av tidspunkt

  Automatisering av addisjon.

Skrevet av

Lill Kristiansen
Lill Kristiansen

Institusjon

Mortensrud ressurssenter, Røde Kors
Hopp over bunnteksten