Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Matte-prøva, kartleggingsprøve

Prøva kartlegger kunnskap og innsikt i matematikk hos elever som mestrer de grunnleggende begreper innen faget. Den går grundig inn i addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Hvert område har oppstilte stykker av økende vanskegrad. Prøva tar videre for seg enkle oppgaver innen ligninger, brøk, desimalbrøk, lengdemål, vekt, hulmål, penger, klokka, prosent og geometriske figurer. Den avsluttes med enkle, praktiske oppgaver. 

Lærerens instruksjoner

Undervisningsopplegget består av mange forskjellige oppgaver og grunnet sitt oppsett er det lagt ut som vedlegg.

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
   • doble og halvere
  • Geometri
   • kjenne att og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurar i samband med hjørne, kantar og flater og sortere og setje namn på figurane etter desse trekka
  • Måling
   • måle og samanlikne storleikar som gjeld lengd og areal, ved hjelp av ikkje-standardiserte og standardiserte måleiningar, beskrive korleis og samtale om resultata
   • nemne dagar, månader og enkle klokkeslett
   • kjenne att norske myntar og setlar opp til 100 og bruke dei i kjøp og sal
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
  • Måling
   • gjere overslag over og måle lengd, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinklar, samtale om resultata og vurdere om dei er rimelege
   • bruke ikkje-standardiserte måleiningar og forklare formålet med å standardisere måleiningar og bruke og gjere om mellom vanlege måleiningar
   • samanlikne storleikar ved hjelp av høvelege målereiskapar og enkel berekning, presentere resultata og vurdere om dei er rimelege
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
  • Måling
   • velje høvelege målereiskapar og gjere praktiske målingar i samband med daglegliv og teknologi og vurdere resultata ut frå presisjon og måleusikkerheit
   • gjere overslag over og måle storleikar for lengd, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle berekningar, diskutere resultata og vurdere kor rimelege dei er
   • velje høvelege måleiningar og rekne om mellom ulike måleiningar
   • forklare oppbygginga av mål for lengd, areal og volum og berekne omkrins, areal, overflate og volum av to- og tredimensjonale figurar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
  • Geometri
   • undersøkje og beskrive eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar og bruke eigenskapane i samband med konstruksjonar og berekningar
  • Måling
   • gjere overslag over og berekne lengd, omkrins, vinkel, areal, overflate, volum, tid, fart og massetettleik og bruke og endre målestokk
   • velje høvelege måleiningar, forklare samanhengar og rekne om mellom ulike måleiningar, bruke og vurdere måleinstrument og målemetodar i praktisk måling og drøfte presisjon og måleusikkerheit

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Enten som enetime hvor elev og lærer regner og snakker sammen, eller for hele klassen - læreren står til disposisjon. Ett ark om gangen, eller hele prøven. 

 • Utstyr

  Unifix-klosser, tellepinner, linjal, et blankt ark, saks, tom melkekartong (1 liter), ulike mynter, klokke med visere og tall.

Skrevet av

Ragnhild Skaar
Reidun Ødegaard

Institusjon

Øverby kompetansesenter
Hopp over bunnteksten