www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Brøkregning

Videoen forklarer brøkregning: forkorting, utviding, addisjon, subtraksjon, multiplikasjon, divisjon og invers.

Begreper

 

Addisjon

Synonymt med å "legge til", "plusse på".
Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet kalles en sum.
Mellom leddene skrives plusstegn (+).

Addisjon

Brudden brøk

En brudden brøk har en brøk i teller eller nevner, eller i begge.

Brudden brøk

Variabel

En bokstavbetegnelse på et vilkårlig element i en mengde. Det motsatte er en konstant. I uttrykket y = 10x er 10 en konstant og x en variabel. y er en annen variabel, avhengig av x.

Variabel
,  

Utvide brøk

Brøken utvides når teller og nevner multipliseres med samme tall.
Eksempel : 37 er utvidet til 614, fordi 3272=614.

Utvide brøk

Oppgaver

1. Forkort brøken 420150.

FASIT

145


2. La a,b,c, abc0. Forkort brøken a2b+2acabc.

FASIT

ac+2b


3. Skriv 23 som en brøk.

FASIT

123


4. Skriv 23 som en brøk.

FASIT

231


5. La a,c og la c0. Forkort brøken 41ac23c.

FASIT

2a


6. Utvid brøken 17 med 4.

FASIT

428


7. Regn ut 13+14.

FASIT

712


8. Regn ut 45210.

FASIT

35


9. Regn ut 1212.

FASIT

1


10. Regn ut 12345.

FASIT

5


11. La a, a0 og a1. Regn ut a3a23(a+1).

FASIT

a+1a


12. Regn ut (712-5)-1.

FASIT

-1253


13. Regn ut (32+43)1.

FASIT

617


14.La x, og x3. Regn ut x+2x3+x2x3.

FASIT

2xx-3


15. La y, y0 og y2. Regn ut 2y+22yy+1y+2.

FASIT

2(y+1)y(y+2)


16. La z, og z±1. Regn ut z+7z+1+z+1z1.

FASIT

2(z2+4z-3)(z+1)(z-1)

 

 
Publisert: 14.03.2017 Endret: 16.07.2017