Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Svaret er gitt

Elevene begynner alltid med først å velge et svar for så gjennom samarbeid å finne riktig regnestykke. Rekkefølgen gjør at elevene må regne gjennom flere regnestykker før de finner det riktige.

Lærerens instruksjoner

Dette er en samarbeidsoppgave hvor elevene trener hoderegning og samtidig får et fysisk avbrekk. Aktiviteten kan brukes utendørs, i gymsalen og som fysisk aktivitet. Med tilpasset vanskelighetsgrad kan oppgavetypen brukes på alle trinn i grunnskolen.

Under vedlegg er det Excel-filer med eksempeloppgaver for småtrinnet og mellomtrinnet. Med enkle endringer i filene kan en tilpasse vanskelighetsgraden, inkludere oppgaver for alle regnearter, oppgaver med omgjøring mellom brøk og prosent eller analog og digital klokke samt mye mer.

Gjennomføring

Elevene deles i grupper på tre og tre. Ett sett med lapper med regnestykker legges på ett bord ("oppgavebord"). Ett sett med svar plasseres på et annet bord ("svarbord"). Bordene må gjerne stå på motsatt side i rommet og det må være godt med plass rundt bordene.

Hver gruppe få sitt eget fat (papptallerken eller liknende). Fatene bør ha ulik farge/mønster/merking som skiller dem fra hverandre. Gi ett fat til hver gruppe slik at alle i gruppa kjenner sitt fat. Legg fatene på svarbordet, hvor de forblir under hele aktiviteten. 

Eksempel på lapper for «Svaret er gitt».


Én elev fra gruppen går til svarbordet og velger en lapp. Lappen legger hun i gruppens fat, går tilbake til gruppa og opplyser de andre om hva som stod på lappen.

De andre elevene fra gruppa går til oppgavebordet. Her samarbeider de om å finne lappen som stemmer overens med opplysningen de fikk. Lappen tar de med tilbake. Den første eleven henter lappen fra fatet. Lappene legges sammen som et regnestykke. Gruppen kontrollerer at regnestykket stemmer.

Hvis de finner feil, skal lappen fra oppgavebordet legges tilbake av de samme elevene som hentet denne da de igjen samarbeide om å finne den riktige lappen. Hvis regnestykket er korrekt, gjentar de prosessen med at en ny elev til svarbordet, legger en lapp på fatet og så videre. Elevene skal bytte på hvem som går til svarbordet.

Introduksjon til elevene

Opplegget introduseres enklest med tre oppvarmingsrunder som stryres stramt av læreren. La gruppene sende en elev til svarbordet. Gi elevene forklaring på hva de skal gjøre. Når eleven er tilbake i gruppa, styres alle gruppene samlet til oppgavebordet. Understrek at

 • gruppene må stå samlet
 • de må samarbeide
 • de må være enige om hvilken lapp de skal ta med tilbake

Når lappen er brakt tilbake henter de første elevene lappene fra fatet, legger lappene ryddig på bordet og kontrollerer at lappene hører sammen. Gjenta dette tre ganger slik at alle elevene erfarer å velge svarlappen.

Viktig ved gjennomføring

Man kan gjerne si til elevene at de ikke må være redde for å gjøre feil. Hvis ingen grupper gjør feil er kanskje oppgavene for enkle?

OBS: Det er viktig at feil oppdages, og lærer må se over gruppene med jevne mellomrom. Regnestykker med feil skal raskt legges tilbake på oppgavebordet da det raskt oppstår frustrasjon hos andre elever som leter etter lappen som ikke ligger på bordet. De elevene som har hentet feil lapp får ansvaret for å rette feilen (selv om feilen kan skyldes feil opplysning fra eleven som var på svarbordet).

Det anbefales å begynne med rundt 30 oppgaver. Hvis alle oppgavene legges ut samtidig, blir det kaotisk rundt oppgavebordet, elevene bruker lang tid på å finne riktig regnestykke og det er ingen mulighet å tilpasse vanskelighetsgraden underveis. Når de fleste oppgavene er løst, legg en ny porsjon med svar og regnestykker. Merker du lappene med ulike farger, sikrer du at du svaret med tilhørende regnestykker er lagt ut samtidig.

Om å lage oppgaver

Oppgavene lages i et regneark. Med formler som automatisk lager riktig svar går det raskt å lege et sett oppgaver. Hvor mange lapper man bør ha er avhengig av klassestørrelse og hvor lang tid man har til disposisjon (vedlagte eksempelsett kan raskt bli for stort).

Grupper av lapper merkes med ulik farge (bakgrunnsfarge i regnearket). Dette gjør det lettere å ha kontroll på at man får lagt ut grupper av svar og tilhørende oppgaver samtidig.

Man kan lage ekstra lapper med regnestykker uten tilhørende svarlapp (blir flere å regne på). Laminering er kjekt om man vil ha sett som kan gjenbrukes.

Idéen til aktiviteten er hentet fra «Finn målet som matcher» som ligger på Matematikksenterets sider.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper med 3 elever.

 • Utstyr

  Et fat/tallerken/bolle per gruppe. Lapper med svar og tilhørende oppgaver.

 • Tidsbruk

  15 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  For variasjon eller ekstra trening.

Skrevet av

Einar Asbjørn Bratberg
Einar Asbjørn Bratberg

Institusjon

Midt-Norsk Realfag- og Teknologisenter