Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org

Treningsoppgaver med fasit

Lenke til dette oppgavesettet (kan bokmerkes)

Oppgaver

1

ID: 117676

Betrakt den lineære funksjonen y=2. Hvor skjærer grafen til funksjonen y-aksen?

2

ID: 116585

Hvilke(n) av grafene i figuren under viser lineære funksjoner?

3

ID: 116333

Betrakt funksjonen y=cx+d. For hvilke verdier på  c og d er y og x proporsjonale størrelser.

4

ID: 116577

Hvilke(n) av grafene i figuren under viser lineære funksjoner?

5

ID: 116503

Avgjør om y og x er proporsjonale, omvendt proporsjonale eller ingen av delene.

x            y

10          0,2

20          0,4

40          0,8

 

6

ID: 116437

Anta at prisen på tre enheter av en vare er 24 kr. Hvor mange enheter må du kunne kjøpe for 40 kr dersom pris og antall er proporsjonale størrelser?

7

ID: 116423

Avgjør hvilke(n) av følgende funksjoner som uttrykker proporsjonalitet.

a) y=x3x22+x5+x2(2x4) 

b) y=(x3)2+6x 

c) y=x3 

d) y=x2x

8

ID: 116375

Formelen for volumet av en kule er gitt som V=43πr3. Er volum og radius proporsjonale størrelser? Forklar.

9

ID: 118256

Et mobilabonnement har fastpris 150 kr per måned og 0,5 kr per minutt. Kostnaden ved abonnementet som en funksjon av antall ringeminutter er gitt i figuren under. Les av kostnaden ved å ringe 200 minutter i måneden.

10

ID: 116563

Tegn grafen til funksjonen y=x+2. Bruk x-verdier fra -1 til 6.

Fasit

1

ID: 117676
Fasit:

 y=2 

2

ID: 116585
Fasit:

A, B og C.

3

ID: 116333
Fasit:

 c= reelt tall forskjellig fra 0 

d=0

4

ID: 116577
Fasit:

B

5

ID: 116503
Fasit:

Proporsjonale.

6

ID: 116437
Fasit:

Fem.

7

ID: 116423
Fasit:

a og d.

8

ID: 116375
Fasit:

Nei. Forholdet er ikke konstant.

9

ID: 118256
Fasit:

250 kr.

10

ID: 116563
Fasit: