Hopp til hovedinnholdet
www.matematikk.org
Målgruppe:
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vg1T
Vg1P

10 spørsmål

Du får ti forsøk til å gjette hvilket tall jeg tenker på. Klarer du det?

Lærerens instruksjoner

Gjennomføring

Elevene deles i grupper og får hvert sitt hundrekart (se under Vedlegg). En elev velger et tall mellom 0 og 100 (hundrekartet). Hun skriver ned tallet på en lapp som gjemmes. De andre skal gjette seg frem til hvilket tall ved å stille ja/nei-spørsmål. Det går for eksempel an å spørre om tallet er et partall, større enn 30 og lignende.

Det er ikke lov til å stille mer enn ti spørsmål. Etter hvert som spillerne tror de vet tallet, skriver de det ned. Dersom det er korrekt, vinner spilleren som var først ute. Er ikke tallet rett, er man ute av spillet. Hvis ingen klarer å gjette tallet, vinner ”tenkeren”.

Variasjon

Bruk hundrekartet og finn det hemmelige tallet ved gitt informasjon:

 • Tallet er ikke et oddetall.
 • Tallet er ikke delelig med 4.
 • Tallet ligger ikke mellom 22 og 68.
 • Tallet er tosifret.
 • Tallet har ikke ulike sifre.

For ungdomstrinnet/videregående kan det være krav om at elevene skal bruke følgende begreper:

 • Kvadrattall
 • Primtall
 • Kvadratrøtter
 • Potenser
 • Er faktor i"

En annen mulighet for de eldste elevene, er å utvide hundrekartet til et tusenkart.

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS Matematikkheftet 2013.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
 • Etter 1T
  • Tal og algebra
   • tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innhaldet i ulike tekstar
 • Etter 1P
  • Tal og algebra
   • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 • Etter 1T-Y
  • Tal og algebra
   • tolke, bearbeide, vurdere og drøfte det matematiske innhaldet i ulike tekstar
 • Etter 1P-Y
  • Tal og algebra
   • tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Grupper på 3 til 4 elever.

 • Utstyr

  Et hundrekart (tusenkart) til hver gruppe, papirlapper, blyant.

 • Tidsbruk

  15 minutter.

 • Valg av tidspunkt

  For øving eller repetisjon.

Skrevet av

Lena Hågensen
Kari-Anne Bjørnø Karlsen
Monica Nordbakke

Institusjon

LAMIS

Vedlegg