www.matematikk.org

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Vi sorterer søppel.

Fokuset rettes på søppelsortering. Oppgavesettene er tilpasset de ulike målgruppene; småtrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet.

Lærerens instruksjoner

Elevene deles inn i grupper. I Elevens oppgaveark ser du eksempler på oppgaver elevene får utdelt. Oppgavene passer til samarbeid og drøfting.

For oppgaver se i høyrespalten under Vedlegg.

Variasjon

Undervisningsopplegget kan varieres ved at 

 • grupper dannes på tvers av trinn.
 • data samles inn over lengre tid, flere trinn og annen type avfall.
 • miljøstasjoner besøkes.
 • elevene lager egne oppgaver.

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS Matematikkheftet 2014.

Elevens oppgaveark

Eksempler på oppgaver.

SamarbeidsoppgaverSamarbeidsoppgaver Resultatene for sortering av søppel i klasse 3a ved Rødskog skole ei uke i november i 2012. I klassen er det 27 elever. Resultatene for sortering av søppel i klasse 3a ved Rødskog skole ei uke i november i 2012. I klassen er det 27 elever.

Alle trinn:

Oppgave 2.

Hvilken type frukt kan det ha vært på fredagen denne uka? Hvor mye organisk avfall har denne frukten gitt i 3a?

M - mellomtrinnet

Oppgave 5.

2/3 av elevene i 3a bruker matboks. Hvor mange elever bruker matboks? Hvordan vil fordeling av søppel se ut dersom alle elevene bruker matboks?

U - ungdomstrinnet, Oppgave 7.

Hvor mange prosent utgjør restavfallet i løpet av uka i forhold til klassens søppelmengde? Og organisk avfall?

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
  • Statistikk
   • samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • Statistikk og sannsyn
   • planleggje og samle inn data i samband med observasjonar, spørjeundersøkingar og eksperiment
   • representere data i tabellar og diagram som er framstilte med og utan digitale verktøy, lese og tolke framstillingane og vurdere kor nyttige dei er
   • finne median, typetal og gjennomsnitt i enkle datasett og vurdere dei ulike sentralmåla i forhold til kvarandre
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • rekne med brøk, utføre divisjon av brøkar og forenkle brøkuttrykk
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
   • ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva inntrykk dei kan gje

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I grupper på 2-4 elever.

 • Utstyr

  Blyant, papir, datamaskin, plakat, farger og oppgaver.

 • Tidsbruk

  2 - 3 timer.

Skrevet av

Ellen Engeland
Ellen Gjennestad
Inger - Lise Risøy
Maria Johansen
Marianne Gjessing Skogly
Randi Nysæther
Turid Lund

Institusjon

LAMIS