www.matematikk.org

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Vi forsker på tall!

Undervisningsopplegget har fokus på tallforståelse og tallbehandling der elevene skal samarbeide om å løse oppgaver, argumentere for de løsningene de finner og bruke begreper og uttrykk i tallbehandling. 

Lærerens instruksjoner

Fokuset i undervisningsopplegget er samarbeid der elevene oppfordres til å argumentere for løsningene de finner og bruker begreper og uttrykker fra tallbehandling.

Se i høyrespalten under Vedlegg for oppgavene og tallkort.

Opplegget kan varieres ved at

 • grupper lages på tvers av trinn.
 • elevene lager egne oppgaver.
 • elevene bytter ut tall.
 • det brukes negative tall og desimaltall i noen av oppgavene.

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS Matematikkheftet 2014.

Elevens oppgaveark

Eksempler:

Oppgave 1. Du skal finne et tall. Tallet er større enn 5. Tallet multiplisert med 5 er mindre enn 50. Tallet går opp i 48. Tallet multiplisert med 8 er større enn 50. Hva er tallet?

Oppgave 2. Hvor mange måter kan du bygge tallet 8 på ved hjelp av tallkortene. (Bruk tallkort 0-9)

Oppgave 15. Ved et travløp ble det delt ut i alt 110 000 kr i premier til de tre beste hestene. Hest nr. 1 fikk dobbelt så mye i premie som hest nr. 2, og hest nr. 2 fikk 10 000 mer enn hest nr. 3. Hvor mye fikk hver av de tre hestene?


Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
   • utvikle og bruke varierte metodar for multiplikasjon og divisjon, bruke dei i praktiske situasjonar og bruke den vesle multiplikasjonstabellen i hovudrekning og i oppgåveløysing
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  I grupper på 2 - 4 elever.

 • Utstyr

  Blyant, papir, tellebrikker/multibasemateriell

 • Tidsbruk

  1 time

 • Valg av tidspunkt

  Øving og repetisjon.

Skrevet av

Ellen Engeland
Ellen Gjennestad
Inger - Lise Risøy
Maria Johansen
Marianne Gjessing Skogly
Randi Nysæther
Turid Lund
Åge Ryghseter

Institusjon

LAMIS