www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Prosent

Introduksjon

Med prosent menes "del av hundre". Dermed blir en prosent definert som en hundredel.

Et kvadrat delt inn i 100 like store små kvadrater. Det øverste til venstre kvadratet er fargelagt med grønt og det utgjør 1 % som er det samme som en hundredel (1/100).


Når vi snakker om prosent, snakker vi altså om hundredeler. Dette forteller oss at prosent har noe med andel å gjøre. Andel av helheten, rett og slett. På figuren under til venstre er én av fire deler skravert, eller vi kan si at 14 av figuren er skravert.

 

Et kvadrat delt inn i 4 like store deler. Den øverste venstre delen er fargelagt med grønt. Deler vi inn kvadratet i 100 like store deler, vil vi finne at 25 av de 100 rutene ligger i det skraverte området. Kvadratet som er delt inn i 100 like store små kvadrater. Området som består av 5 ganger 5 små kvadrater er fargelagt med grønt.


I stedet for 14 sier vi ofte 25%.

14100 % = 25 % av kvadratet er skravert.

Det er en sammenheng mellom prosenttall, brøk og desimaltall.
La oss bruke 25% og se på dette.

 

25 %             - skrevet som prosenttall
25 % = 25100         - skrevet som brøk
25 % = 25100  = 25:25100:25  14  - skrevet som brøk og forkortet
25 % = 25100  25:100  = 0,25 - skrevet som desimaltall

 

25% kan skrives på fire måter:

 

Fire skrivemåter for 25%
25 % =25100=14=0,25


Prosent er et godt innarbeidet begrep i dagligtalen. Vi møter det når vi snakker om rabatt og avslag, økning, endring, andeler, i forbindelse med feriepenger, skatt, sannsynlighet og mye, mye mer.

Til tross for dette, eller kanskje nettopp fordi en møter prosent i så mange sammenhenger, blir det ofte litt kluss. I dette kurset vil vi gå gjennom det mest grunnleggende, og håper at vi med kurset klarer å oppklare noen av "prosentfellene".

Hvor mye har gått i glemmeboken? Test deg selv i

Prosent

Prosent - Renter og sparing

Institusjon

matematikk.org

Begrep

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Desimaltall

  Hele tall og alle mulige tall mellom disse.

 • Kvadrat

  Kvadrat

  En firkant der alle sider er like lange og alle vinkler 90°.

 • Prosent

  Prosent betyr del av hundre og skrives %.

  Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.

 • Sannsynlighet

  Sannsynligheten for noe forteller hvor sikkert eller usikkert det er at en ting skal hende.
  En sannsynlighet er minst 0 og maks 1.

  Sannsynlighet 0 betyr at en ting helt sikkert ikke skjer.
  Sannsynlighet 1 betyr at en ting helt sikkert skjer.

  Når du kaster mynt og kron, er sannsynligheten for å få mynt 0,5 og kron 0,5.

  Sannsynligheten for å få mynt eller kron er 1.