www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Addisjon og subtraksjon av desimaltall

I 1991 under gulfkrigen ble et amerikansk base angrepet av et irakisk misil. Amerikanerne skøt ut en misil i forsvar. Den amerikanske misilen traff ikke den irakiske i tide, fordi datamaskinen hadde forkortet et desimaltall før den gjorde sine beregninger. Denne forkortelsesfeilen ble så stor at den amerikanske misilen var 0,34 sekunder etter den irakiske, og dermed bommet den med over 500 m.

Eksemplet over viser hvor viktig riktig utregning av desimaler er. Desimaltall brukes til å angi akkurat de samme størrelsene som brøker. Regning med desimalltall følger samme fremgangsmåte som regning med flersifrede, hele tall. Vi må bare være omhyggelige med å få kommaet på rett plass.

Et desimaltall er et tall som inneholder et desimaltegn (komma). Sifrene som står etter kommaet, kalles desimaler. Første plass etter komma er tidelsplassen, neste plass hundredelsplassen og så videre.

 

Eksempel 1

To bordbiter er henholdsvis 4,2 m og 5,6 m lange. Hva er summen av lengdene?

Utregningen følger samme mønster som for hele flersifrede tall. Enere legges til enere, tideler til tideler, hundredeler til hundredeler og så videre. Tieroverganger gjøres på også på samme måte som med hele, flersifrede tall.

Husk at 1 meter er lik 10 desimeter. Vi kan derfor regne summen på to måter. 

4, 2 over 5,6 slik at kommaene står rett over hverandre. Første sifferet står for meter og sifferet etter komma for dm. Gjør vi tallene om til desimeter har vi 42 og 56 som vi legger sammen.

Subtraksjon følger også samme regler som gjelder for hele flersifrede tall. Klarer du å finne differensen mellom de to lengdene?

 

Eksempel 2

Snekker Farra sløser ikke med materialer, og er derfor avhengig av helt nøyaktige utregninger. Han skal legge parkett mellom peisen og veggen. Avstanden fra peisen til veggen er 1,437 m. De innkjøpte parkettene er 2,5 m lange. Hvor mange meter må snekker Farra skjære av for at parketten skal passe perfekt?

Snekker Farra må skjære av 1,063 m.

Publisert: 26.07.2013 Endret: 25.11.2015

Begrep

 • Addisjon

  Synonymt med å "legge til", "plusse på".
  Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
  Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet kalles en sum.
  Mellom leddene skrives plusstegn (+).

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Desimaltall

  Hele tall og alle mulige tall mellom disse.

 • Differanse (tall)

  Utrykket a - b kalles differansen mellom a og b.

  10 - 2 = 8. Differansen mellom 10 og 2 er 8.

 • Enere

  Sifferet som står på enerplassen forteller hvor mange enere det er i tallet.
  Eksempel:  Tallet 286 har 6 enere.

 • Hele tall

  Hele tall er de tallene vi får når vi teller; 1, 2, 3, 4, osv., og de tilsvarende negative tallene; -1, -2, -3, osv. Mengden av hele tall skrives som ℤ.

 • Hundredeler

  Sifferet som står på hundredel-plassen viser hvor mange hundredeler det er i tallet. Hundredelene er den andre desimalen.

 • Lengde

  Lengde er målet for avstand. Lengden måles langs linjer, både rette og buete.
  Enheten for lengde er meter, eller andre mål avledet fra meter.

 • Siffer

  Symbolene (skrifttegnene) som vi bruker i vårt posisjonssystem for å beskrive ulike tall:
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

 • Subtraksjon

  Subtraksjon er operasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet.
  Regneoperasjonen 14 - 9 = 5 kalles en subtraksjon.
  Talene 14 og 9 kalles ledd, og resultatet kalles differensen.
  Mellom leddene skrives minustegn (-).

 • Tideler

  Sifferet som står på tidel-plassen viser hvor mange tideler det er i tallet. Tidelene er den første desimalen.

 • Tierovergang

  Vi har en tierovergang når summen av ensifrede tall blir større enn ti.
  Eksempler :
  9 + 6 = 15 Her er det tierovergang.
  5 + 3 = 8 Her er det ikke tierovergang.