www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Et trapes

Et trapes er en firkant som har (minst) to parallelle sider, men de kan være av forskjellig lengde.

La oss kalle lengden av de to parallelle sidene for a og b, og sette avstanden mellom dem lik h.

Et trapes der de to prallelle sidene er a og b, mens høyden er h.


Vi trekker en diagonal slik at vi får to trekanter. Nå kan vi finne arealet til trapeset.

Trapeset delt i to trekanter med en diagonal som går fra det nederste venstre hjørnet til det øverste høyre hjørnet.

Arealet til hele trapeset er lik summen av arealene til to trekanter. Den nede til høyre har grunnlinje a og høyde h, og arealet av denne blir derfor ah2 . Trekanten oppe til venstre har grunnlinje med lengde b (den sidelengden som er øverst i trapeset), og denne trekanten har også høyde h, og dermed areal bh2 .
Vi legger sammen arealene til trekantene og får at arealet til trapeset er lik

A=ah2+bh2    

Ved å sette på felles brøkstrek og faktorisere telleren, skriver vi formelen på denne måten

A=ah+bh2=(a+b)h2
   
Vi har dermed en formel som kan brukes til å beregne arealet av ethvert trapes hvor vi kjenner sidelengdene a og b til de to parallelle sidene og avstanden h mellom disse.
 

 

Eksempel

Regn ut arealet av trapeset.

Trapeset der de to parallelle linjene er 2 m og 4 m lange, mens trapeset er 1 m høyt.

Vi beregner arealet direkte fra formelen:

A=(a+b)h2=(4+2)12m2=62m2=3m2

Vi kan altså sette verdiene rett inn i formelen og finne at arealet er lik 3 kvadratmeter.

Publisert: 17.07.2013 Endret: 20.08.2013

Begrep

 • Areal

  Mål for hvor stor flate en figur dekker. Noen måleenheter for areal er m2, cm2 og dm2.

 • Diagonal

  Linjestykke som forbinder to ikke nærliggende hjørner.

 • Faktorisering

  Faktorisering går ut på å skrive tall som produkt av primtall. Alle tall større enn 1 kan skrives entydig som produktet av primtall. Eksempelvis kan tallet 36 skrives som 1 · 2 · 2 · 3 · 3.

 • Grunnlinje

  Grunnlinja er en av sidene i en trekant. Alle sidene kan være grunnlinje, men vi velger ofte den siden som det er lettest å finne høyden til.

 • Høyde

  Lengden av et linjestykke som står normalt på en flate eller en linje.

 • Lengde

  Lengde er målet for avstand. Lengden måles langs linjer, både rette og buete.
  Enheten for lengde er meter, eller andre mål avledet fra meter.

 • Parallell

  To rette linjer i et plan er parallelle når de ikke skjærer hverandre. Avstanden mellom linjene er den samme uansett hvor på linjene du er.

  Vi har et eget tegn som forteller at to linjer er parallelle:
  m || n leses "linja m er parallell med linja l".

 • Teller

  Tallet eller uttrykket som står over brøkstreken i en brøk.
  Telleren forteller hvor mange brøkdeler som skal telles med.

  I brøken 59, er det 5 som er telleren. 9 kalles nevner.

 • Trapes

  Trapes

  Firkant der to sider er parallelle.

  Arealet = (a+b)h2

 • Trekant

  En trekant er figur med tre hjørner (og tre sidekanter).