www.matematikk.org
Trinn 8-10Elever Trinn 8-10Lærer Trinn 8-10Foresatt

Addisjon og subtraksjon med brøk

La oss legge sammen eller addere 24 og 14. Hvordan tenker vi?

En firkant delt i fire like store deler. Til venstre er to av de fire delene grønne og til høyre er det samme kvadratet men kun en av fire delene er grønn.

Tegn brøkene. Til venstre er to av fire delene grønne og til høyre er en av fire delene grønn. Vi er på jakt etter det totale grønne arealet. Hver arealbit er en firedel. Til sammen blir det tre firedeler eller 34.

Samme type argument virker også når vi skal trekke en brøk fra en annen brøk.

La oss se hvordan vi fører regnestykket:

 24+14=34 

Hvis vi skulle subtrahere 14 fra 24 ville regnestykket sett slik ut:

 2414=14 

 Regel

Brøker må ha samme nevner når de adderes eller subtraheres.

 

Hvordan regne med brøker som har forskjellige nevnere?

Tenk deg at du skal addere 12 og 13 .

En firkant delt i to like store deler og den ene delen er grønn. Den samme firkanten delt på nytt, men i tre like store deler og en av disse er grønn.  

Tegn brøkene. Til venstre er en halv av figuren grønn. Til høyre er en av tre deler av figuren grønn.

Delene i de to brøkene er ikke like store. Hva gjør vi for å få delene til å bli like store?

Både to og tre går opp i seks. La oss dele figurene i seks like store biter.
  En firkant delt i seks like deler og tre er grønne. Den samme trekanten delt i seks like deler der to er grønne.

Nå ser vi at hver av de seks bitene er like stor.

Til venstre er nå tre av seks biter grønne. Til høyre er to av seks biter grønne. Vi er på jakt etter det totale grønne arealet. Hver arealbit er en seksdel. Til sammen blir det fem seksdeler eller 56.


Slik tenker vi når vi skal addere og subtrahere brøker. Regnestykket fører vi opp slik:

 12+13=1323+1232=36+26=56

Hvis regnestykket var å subtrahere 13 fra 12, føres regnestykket slik:

1213=13231232=3626=16 

Først finner vi fellesnevneren for brøkene. Fellesnevneren for brøkene 12 og 13 er 6, fordi både 2 og 3 går opp i 6. Vi utvider hver av brøkene slik at de får fellesnevneren som nevner. Til slutt adderes eller subtraheres brøkene.

Publisert: 12.08.2012 Endret: 17.08.2012

Begrep

 • Addisjon

  Synonymt med å "legge til", "plusse på".
  Regneoperasjonen 5 + 7 = 12 kalles en addisjon.
  Tallene 5 og 7 kalles ledd, og resultatet kalles en sum.
  Mellom leddene skrives plusstegn (+).

 • Brøk

  En brøk består av tre elementer: teller, brøkstrek og nevner. Brøkstrek betyr det samme som deletegn. En brøk er en del av noe. Hvor stor del kommer an på teller og nevner. Nevneren forteller hvor mange deler helheten er delt opp i.

  25 uttrykker 2 deler av i alt 5 deler. 25 av 20 kr blir altså 8 kr.

 • Halvere

  Halvere betyr å dele i to like store deler. Det er det samme som å dividere med 2.

 • Fellesnevner

  Brøker med ulik nevner kan utvides slik at begge brøkene får samme nevner. Denne nevneren kalles fellesnevneren til brøkene.

 • Subtraksjon

  Subtraksjon er operasjonen der vi har et tall og trekker fra et annet.
  Regneoperasjonen 14 - 9 = 5 kalles en subtraksjon.
  Talene 14 og 9 kalles ledd, og resultatet kalles differensen.
  Mellom leddene skrives minustegn (-).

 • Utvide brøk

  Brøken utvides når teller og nevner multipliseres med samme tall.
  Eksempel : 37 er utvidet til 614, fordi 3272=614.