www.matematikk.org
Trinn 5-7Elever Trinn 5-7Lærer Trinn 5-7Foresatt

Målgruppe:

1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn

Først til 100 - finn forskjellen

Spillerne kaster to terninger, finner differansen mellom tallene terningen viser, og merker av dette på tallinja. Neste gang det er denne spillerens tur, gjør han det sammme. Det er om å gjøre å komme først til 100.

Lærerens instruksjoner

Spilleregler:

Mål for aktiviteten: Oppnå poengsum mindre enn eller lik 100, og så nær som mulig 100.
 
Beskrivelse av spillet:
To til fire spillere. Kast en terning hver sin gang. Når du har kastet, skal du velge om du vil la øynene terningen viser være tiere eller enere. Målet er å komme så nær 100 som mulig etter seks kast uten å komme over 100.
 
Eksempel:
Ida                               Kari
Kast 5 Ida velger 50     Kast 1 Kari velger 10
Kast 3 Ida velger 3       Kast 4 Kari velger 40
Kast 2 Ida velger 20     Kast 5 Kari velger 5
Kast 6 Ida velger 6       Kast 2 Kari velger 20
Kast 1 Ida velger 10     Kast 2 Kari velger 20
Kast 4 Ida velger 4       Kast 6 Kari velger 6
Poengsum: 93               Poengsum: 101
 
Kommentar:
Her har Ida vunnet, selv om Kari er nærmere 100, for målet var å komme til en poengsum mindre eller lik 100. Spillet gir øvelse i posisjonssystemet og trener hoderegning.
Alternativ 1:
Det samme spillet som over, men nå kan det terningen viser enten være hundrere, tiere eller enere. Hundre byttes ut med 1000.
 
Alternativ 2:
Samme som over, men nå kastes to terninger. Hvis terningene for eksempel viser 4 og 6, må spilleren velge enten 46 eller 64.
 
Alternativ 3:
Desimaltall
Samme som over, men nå skal poengsummen bli mindre eller lik 1,00 og så nær som mulig 1,00. For hvert terningkast må spilleren bestemme om det skal være tideler eller hundredeler. Hvis terningen for eksempel viser 2, må spilleren bestemme om
det skal være 0,20 eller 0,02.
 
Alternativ 4:
Brøkregning
Bruk to terninger og lag en brøk av tallene terningene viser. Det ene skal være telleren og det andre nevneren. Målet er nå å komme nærmest mulig 4 etter seks kast.
 
La elevene finne på liknende spill selv!

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • bruke tallinja til berekningar og til å vise talstorleikar
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, brøkar og prosent og plassere dei ulike storleikane på tallina
   • finne samnemnar (bm.: fellesnevner) og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøkar
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  to til fire spillere

 • Utstyr

  to terninger og ei tallinje fra 0 til 100 (som dere kan lage selv)

 • Tidsbruk

  15 minutter