www.matematikk.org
Trinn 11-13Elever Trinn 11-13Lærer Trinn 11-13Foresatt

Målgruppe:

2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vg1T
Vg1P

Det perfekte spillebrett (addisjon)

Går det an å lage det perfekte spillebrett med tall som vinner raskt i matto?

Lærerens instruksjoner

Gjennomføring

Start med en felles samling hvor dere snakker om spill og muligheter til å vinne. Er det mulig å legge det perfekte spillebrett med tall som vinner raskt i matto eller bingo? Gjennomgang av reglene for matto: Elevene skal velge tall på brettet. Tallene er summen av to terninger. Hvilke tall er det lurt å velge? Hva med tallet 1? Hvor mange muligheter har vi for å få summen 8 for eksempel? Hva hvis vi bruker terninger som går lenger enn til 6?

Fotografi av elevark med spillebrettet.Elevene deles inn i grupper på 3-4 elever, og her vil differensieringen styres ut fra valg av terninger. Utfordre elevene til å fylle ut en tabell som beviser deres påstander om hvilke tall de vil velge og hvorfor (se Elevens oppgaveark eller i høyrespalten under Vedlegg). Diskuter så i plenum igjen hvor elevene får fremføre sine resultater for de andre i klassen. La elevene teste "mattobrettene". Hvordan ble resultatet i forhold til de undersøkelsene de hadde gjort på forhånd? Hva hvis de hadde prøvd flere ganger, ville det blitt et annet resultat? La gjerne elevene prøve flere brett og notere hvor mange kast de må ha for å få 4 på rad og/eller fullt brett.

Se Elevens oppgaveark for eksempeloppgaver. I høyrespalten under Vedlegg er oppgavene og spillebrettet lagt ut.

Variasjon

De som forsker på terninger opp til 20, bruker lang tid til å finne alle summene. Her kan gruppa utfordres til å starte fra hver sin ”ende”. Noen begynner på 2 og andre på 40. Da blir de raskere ferdig med tabellen sin, før de velger tall til mattobrettet sitt. Det er viktig å ha klart "”hva hvis - spørsmål"” på forhånd. Her kan også terningkastene simuleres i Excel.

Matto er videreutviklet etter idé fra Geir Botten – Meningsfylt matematikk, 1999:135

Undervisningsopplegget er publisert i LAMIS Matematikkheftet 2014.

Elevens oppgaveark

Det perfekte spillebrett

Går det an å lage det perfekte spillebrett med tall som vinner raskt i matto?


Dere skal nå forske på hvilke tall det lønner seg å bruke på brettet for å sikre en rask seier. Brettet har 16 ruter og tall kan brukes flere ganger. Bruk de to terningene som dere får utdelt, og finn ut hvilke summer det er mest sannsynlig å få.

Dere må begrunne valg av tall i tabellen nederst hvor dere viser hvorfor dere valgte akkurat disse tallene. Dere vil også få tid til å teste brettet deres.

Tomt spillebrett

Antall mulige sammensetninger Mulig sum med 2 terninger
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 2. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over mengder, telje opp, samanlikne tal og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • utvikle, bruke og samtale om varierte reknestrategiar for addisjon og subtraksjon av tosifra tal og vurdere kor rimelege svara er
  • Statistikk
   • samle, sortere, notere og illustrere data med teljestrekar, tabellar og søylediagram og samtale om prosessen og kva illustrasjonane fortel om datamaterialet
 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
  • Statistikk
   • samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
  • Statistikk og sannsyn
   • vurdere og samtale om sjansar i daglegdagse samanhengar, spel og eksperiment og berekne sannsyn i enkle situasjonar
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design
  • Statistikk, sannsyn og kombinatorikk
   • finne og diskutere sannsyn gjennom eksperimentering, simulering og berekning i daglegdagse samanhengar og spel
   • beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal
 • Etter 1T
  • Sannsyn
   • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga
 • Etter 1P
  • Tal og algebra
   • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er
  • Sannsyn
   • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar
 • Etter 1P-Y
  • Tal og algebra
   • gjere overslag over svar, rekne praktiske oppgåver, med og utan digitale verktøy, presentere resultata og vurdere kor rimelege dei er

Læreplan i matematikk fellesfag 2T-Y og 2P-Y, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

 • Etter 2T-Y
  • Kombinatorikk og sannsyn
   • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga
 • Etter 2P-Y
  • Statistikk og sannsyn
   • berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  Felles samling og grupper på 3 - 4 elever.

 • Utstyr

  Spillebrett med 16 eller 25 ruter,  2 terninger (1-6, 0-9, 1-12, 1-20) til hver gruppe.

 • Tidsbruk

  2 - 3 skoletimer.

 • Valg av tidspunkt

  Passer for innføring i spill og muligheter til å vinne.

Skrevet av

Ellen Engeland
Ellen Gjennestad
Inger - Lise Risøy
Maria Johansen
Marianne Gjessing Skogly
Randi Nysæther
Turid Lund
Åge Ryghseter

Institusjon

LAMIS