www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

Målgruppe:

3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
8. trinn
9. trinn
10. trinn

Tallblomster

La elevene utfordre hverandre i nok et morsomt talltriks og fundere på hvordan det egentlig fungerer!

Lærerens instruksjoner

Triksing med tall

Med dette trikset kan du nok lure mange til å tro at blomstrene hvisker til deg!
Gjør som følger:
1. Be en venn om å velge et tall mellom 1 og 30. Dette tallet er hemmelig og skal ikke fortelles til deg.
2. Deretter må vennen peke på de blomstene som har det hemmelige tallet.
3. Stirr vel og lenge på blomstrene.
4. Fortell så vennen din det hemmelige tallet!

 

fem blomster med mange tall på

Hvordan virker dette?
Se på tallene i midten av hver blomst. Legg sammen disse tallene på de blomstene vennen din peker på. På denne måten vil du finne ut hvilke tall vennen din tenker på.

 

Elevens oppgaveark

Triksing med tall

Med dette trikset kan du nok lure mange til å tro at blomstrene hvisker til deg!


Gjør som følger:
1. Be en venn om å velge et tall mellom 1 og 30. Dette tallet er hemmelig og skal ikke fortelles til deg.
2. Deretter må vennen peke på de blomstene som har det hemmelige tallet.
3. Stirr vel og lenge på blomstrene.
4. Fortell så vennen din det hemmelige tallet!

 

fem blomster med mange tall på

Aktuelle kompetansemål i læreplanen

Læreplan i matematikk fellesfag

 • Etter 4. årssteget
  • Tal
   • beskrive og bruke plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar og uttrykkje talstorleikar på varierte måtar
   • gjere overslag over og finne tal ved hjelp av hovudrekning, teljemateriell og skriftlege notat, gjennomføre overslagsrekning og vurdere svar
   • utvikle, bruke og samtale om ulike reknemetodar for addisjon og subtraksjon av fleirsifra tal både i hovudet og på papiret
 • Etter 7. årssteget
  • Tal og algebra
   • utvikle, bruke og diskutere metodar for hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning og bruke digitale verktøy i berekningar
   • finne informasjon i tekstar eller praktiske samanhengar, stille opp og forklare berekningar og framgangsmåtar, vurdere resultatet og presentere og diskutere løysinga
 • Etter 10. årssteget
  • Tal og algebra
   • samanlikne og rekne om mellom heile tal, desimaltal, brøkar, prosent, promille og tal på standardform, uttrykkje slike tal på varierte måtar og vurdere i kva for situasjonar ulike representasjonar er formålstenlege
   • utvikle, bruke og gjere greie for ulike metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane
   • bruke tal og variablar i utforsking, eksperimentering og praktisk og teoretisk problemløysing og i prosjekt med teknologi og design

Når, hvor og hvordan

 • Klassesituasjon

  parvis

 • Utstyr

  oppgaver (elevens oppgaver)

 • Tidsbruk

  15 minutter