www.matematikk.org
LærerstudenterLærerstudenter

TIMMS og TIMSS Advanced 2015

Rapportene heter "Vi kan lykkes i realfag" og "Et skritt fram og ett skritt tilbake".

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) måler kompetansen til elevene i matematikk og naturfag på 4., 5., 8. og 9. trinn. TIMSS Advanced måler kompetansen til elevene i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole.

TIMSS

Sammendrag av Hovedresultater i matematikk (hentet fra rapporten Vi kan lykkes i realfag):

«Norske elever på 5. trinn presterer svært bra i matematikk. De skårer signifikant høyere enn jevnaldrende elever i de andre nordiske landene og plasserer seg blant de beste i Europa. På 9. trinn kan norske elevers prestasjoner i matematikk karakteriseres som middels gode i et europeisk perspektiv. Det er særlig svake prestasjoner i emneområdet Algebra, som her trekker gjennomsnittsskåren ned. Både på 5. og 9. trinn viser norske elever at de har meget høy kompetanse innenfor emneområdet Statistikk. I Norge er det ingen kjønnsforskjeller i matematikk på de aktuelle trinnene. Trend for Norge, basert på resultater fra 4. og 8. trinn, viser ingen signifikant endring fra 2011 til 2015 for 4. trinn, men elevene på 8. trinn har hatt en signifikant framgang i matematikk i denne perioden.»

TIMSS Advanced

Synopsis (hentet fra rapporten Ett skritt fram og ett tilbake):

«I 2015 ser vi noe framgang i matematikk. Algebra peker seg ut som det mest problematiske området i matematikk. Dette resultatet samsvarer med hva mange andre studier har pekt på som en svakhet i norsk utdanningen. På alle nivåer, i grunnskole, i videregående skole og i lærerutdanning presterer norske elever svakt i algebra. Noe av tilbakegangen i fysikk kan også antas å skyldes svakere kunnskaper i matematikk, spesielt i algebra.»

 

For mer informasjon, se i høyrespalten.

Publisert: 29.11.2016