www.matematikk.org

René Descartes

René Descartes

René Descartes

FØDT: 1596
DØD: 1650

Et rettvinklet koordinatsystem kalles kartesisk, etter Descartes. Han ga i 1637 ut "La Géométrie" som et tillegg til hans filosofiske hovedverk "Discourse de la méthode". Dette markerer begynnelsen på den analytiske geometrien.

René Descartes ble født i La Haye (som nå kalles La Haye-Descartes) litt sør for Tours midt i Frankrike. Han fikk en fremragende utdannelse i en jesuitterskole og studerte senere i Poitiers. I flere år reiste han rundt i Europa, dels som privatperson og dels som frivillig i forskjellige arméer, inntil han i 1628 trakk seg tilbake til Nederland for å skrive og studere. Vandreårene hadde bragt ham i forbindelse med lærde over store deler av Europa, og gjennom sin korrespondanse med dem skaffet han seg fort ry som en av tidens skarpeste tenkere.

I 1637 utkom René Descartes’ (1595-1650) "La Géométrie" som et tillegg til hans filosofiske hovedverk "Discourse de la méthode". Dette arbeidet, sammen med "Ad locos planos et solidos isagoge" av Pierre de Fermat som utkom samme året, markerer begynnelsen på den analytiske geometrien. Her blir algebraiske metoder brukt til å definere og studere geometriske objekter. Etter Descartes kalles et rettvinklet koordinatsystem kartesisk.

Descartes var mer filosof enn matematiker, men han hadde tidlig fattet interesse for matematikkens deduktive metode, og et av hans mål var å overføre dette tankesettet til andre kunnskapsområder. Han forsøkte å bygge opp sin filosofi fra det umiddelbart fattbare ("jeg tenker, altså er jeg") ved hjelp av strengt logiske resonnementer. La Géométrie var tenkt som en anskueliggjørelse av denne metoden — her skulle geometrien tilbakeføres til algebraen. Descartes’ metodesyn fikk stor innflytelse innenfor både filosofi og naturvitenskap, og hans bidrag til fysikken ble en inspirasjonskilde for Newtons mekanikk noen tiår senere.

Et tegn på Descartes’ internasjonale berømmelse var at han i 1649 ble kalt til Stockholm som rådgiver og samtalepartner for dronning Christina av Sverige (1626-1689). På denne tiden var Sverige en politisk stormakt — landet hadde spilt en avgjørende rolle i trettiårskrigen og dominerte nå området rundt Østersjøen. Christinas ambisjon var at Sverige også skulle bli en kulturell stormakt, og Descartes var bare en av de mange kunstnere og intellektuelle som hun kalte til seg fra Frankrike. Men samarbeidet skulle bli av kort varighet — Descartes' helse tålte ikke kulden og fuktigheten i Stockholm, og han døde allerede den første vinteren.

Skrevet av

Tom Lindstrøm
Tom Lindstrøm

Institusjon

Universitetet i Oslo

Begrep

 • Algebra

  Den "vanlige" algebra består i studiet av operasjoner med - og relasjoner mellom tall ved bruk av bokstavsymboler (variable), f.eks a, b, x, y i stedet for tall.

  Fordelen med bruk av algebra er at man får (korte) generelle uttrykk

 • Analytisk geometri

  Geometri til løsningsmengden av likninger.
  En likning i to variable x og y har løsninger som en kan finne igjen som en punktmengde i et koordinatsystem med en x-akse og en y-akse.
  Linjer og kjeglesnitt er løsningsmengder til hhv. første- og andregradslikninger

 • Geometri

  Den delen av matematikken som handler om rommets natur og figurenes form, størrelser og øvrige egenskaper. Ordet betyr jordmåling. Dagens geometri forgrener seg i blant annet euklidsk geometri, projektiv geometri, topologi og algebraisk geometri.

Omtalt person