www.matematikk.org

Promille

På samme måte som prosent betyr "del av hundre", betyr promille "del av tusen". Det skrives ‰.

Regel
 1‰ = 0,1%Noen ganger er det enklere å oppgi noe i centimeter enn i meter. Vi sier for eksempel ikke at "håret vokser 0,01 meter i måneden". Det er mye lettere å få et forhold til hvor langt det er snakk om når en sier at "håret vokser 1 cm i måneden". På samme måte som med meter og centimeter, har vi noen ganger bruk for en finere inndeling av andelsmål enn prosent. Da kan vi bruke benevnelsen promille.

Promille brukes veldig ofte til å angi konsentrasjoner og vektenheter.

Satellittmålinger av ozon over Oslo viser at de totale ozonmengdene er redusert med 4 promille årlig fra 1979 til 1995.
(Norsk institutt for luftforskning 1996)

De fleste har hørt om promille i forbindelse med alkohol, der det brukes om andelen alkohol i blodet.

Dersom en person har 1,0‰ betyr det at dersom alt blodet og vannholdig kroppsvev ble delt i tusen deler som alle veide like mye, så ville én av disse delene tilsvare ren alkohol.

Istedenfor å si 0,1% kan vi si 1‰. Men det er først og fremst når prosentallene blir veldig små at vi bruker benevnelsen promille.

Regnereglene for promille er helt tilsvarende de for prosent, med den forskjell at man bruker 1000-deler i stedet for 100-deler.

 

Eksempel 1


Norge står for omtrent 2‰ av CO2 - utslippene i verden. Tall fra 1990 sier at Norge slapp ut omtrent 32 millioner tonn CO2.

Omtrent hvor stort var utslippet totalt i 1990?

Her ser vi på hvor stor andel av utslippet Norge står for i forhold til det totale utslippet. Vi vet at andelen skal utgjøre 2‰, eller 2 tusendeler.
Setter vi totalt utslipp = x, kan vi sette opp

Norgesutslipptotaltutslipp=2promille32milltonnx=21000x=1000232mill=16000mill

I 1990 ble det sluppet ut omtrent 16 milliarder tonn CO2 i verden.

 

Eksempel 2


Telemark fylke hadde pr. 31.12.01, i følge Riksttrygdeverkets rapport "Folketrygden Nøkkeltall 2002 (feb. 2003)", i alt 1244 personer i alderen 62-67 år med avtalefestet pensjon. 31.12.02 hadde tallet steget til 1248.
Hvor stor var endringen?

Her bruker vi igjen

Endring i prosent
 nyverdiopprinneligverdiopprinneligverdi100=endringiprosentSetter vi inn i regelen, får vi

124812441244100 % =41244100 % 0,3 %

Endringen fra 2001 til 2002 utgjør 0,3%, eller 3‰.
Når prosenttallene blir veldig små, er det vanlig å benytte promille i stedet.

Publisert: 27.02.2008

Institusjon

matematikk.org

Begrep

 • Lengdeenhet

  Måleenheten for lengde er meter med forkortelsen m. Andre lengdemål avledet av meter er kilometer (km), desimeter (dm), centimeter (cm) og millimeter (mm).

 • Promille

  Promille betyr del av tusen (1/1000), og skrives ‰.

  Promille brukes til å måle konsentrasjoner og vektenheter. Dersom en person har 1,0 ‰ alkohol i blodet betyr det at dersom alt blodet i kroppen ble delt i tusen deler som alle veide like mye, så ville en av disse delene tilsvare ren alkohol.

  For å regne om fra prosent til promille multipliserer man med 10.
  For å regne om fra promille til prosent dividerer man med 10.
  Regnereglene for promille er tilsvarende de for prosent, med den forskjell at man forholder seg til 1000 i stedet for 100.

 • Prosent

  Prosent betyr del av hundre og skrives %.

  Eksempel: 1 av 4 er det samme som 14. For å finne prosenter som er hundredeler, utvider vi brøken  14=125425=25100=25%.