www.matematikk.org

Når kan PPT koples inn?

Det kan være flere grunner til å ta kontakt med PPT, ikke bare den enkelte elevens vansker isolert sett. PPT skal arbeide systemrettet, bl. a. når det gjelder utformingen av og innholdet i den tilpassede opplæringen uavhengig av enkeltelever.

Eleven bør henvises til PPT når læreren føler at eleven ikke får det utbytte som en hadde ventet av den ordinære, tilpassede undervisningen.

PPT har kompetanse til å utrede eleven med tanke på matematikkvansker og gi tilråding om spesialpedagogisk hjelp.

Publisert: 05.12.2007