www.matematikk.org

Kjennetegn på matematikkvansker

Mesteparten av forskning rundt dette har vært fokusert på den delen av matematisk kompetanse som dreier seg om tallforståelse og bruk av enkel aritmetikk. Selv om dette uten tvil er viktige deler, kan det bidra til at vi ikke vektlegger problemløsning og geometri i tilstrekkelig grad. Begge deler har betydning for en god talloppfatning.

Men kjennetegnene er uklare, og vi må alltid se dem i forhold til elevens alder. Først og fremst ser vi at de har store vansker med telleferdigheten og grunnleggende tallkombinasjoner, f. eks. 6+3=?. Vi ser også at overgangen fra konkret til mental (abstrakt) representasjon er et kritisk punkt (Kan svare rett på muntlig oppgave om at hvis du har tre karameller og får to til, hvor mange har du da, men er hjelpesløs med oppgaven 3+2=?).

Det synes også å være et vanlig trekk at elever med matematikkvansker har svært tungvinte strategier. Hvis en skal regne ut 5+3, så kan det gjøres på mange måter, og en kan bruke ulike strategier. Av og til utføres det med hjelp av fingrene, andre ganger ved å telle høyt. Vi kan gruppere strategier for addisjon i 3 nivå:

 

Nivå 1 (bruker tellestrategier med konkreter)

tre ulike telleprosedyrer for å finne svaret på 4+2

  • teller først 4 ting
  • teller 2 ting
  • teller alle om igjen

 

Nivå 2 (tellestrategier abstrakt)

Regn ut 5+8

  • teller alle, visuell støtte med f.eks fingrene og starter med 1
  • telle videre fra første (teller ikke de 5 første)
  • teller videre fra største, 5+8 byttes med 8+5

 

Nivå 3 (tallfaktastrategier) Regn ut 8+6
  • utleder svar, vet at 8+2=10 og 10+4=14
  • kjenner tallfakta, vet at 8+6 alltid blir 14

Nivå 1 og 2 tar meget lang tid. Slike tungvinte strategier finner en også ved subtraksjon, ved multiplikasjon og ved divisjon.

Et annet vanlig kjennetegn er vansker med å oppfatte deler av informasjon i en sekvens eller oppfatte neste ledd i en sekvens. Mønstre som gjentar seg og symmetri har også noe med sekvenser å gjøre. Det er denne ferdigheten som gjør at en er i stand til å forstå ordenstallene (ordinasjon), dvs. kunne se forskjellen på ”5 biler” (hvor det er antallet som er sentralt), og ”den 5. bilen” (hvor det er en bestemt posisjon i en sekvens som er sentralt). Mye av vår forståelse av tallsystemet avhenger av denne oppfatningen av sekvens og det å se mønstre som gjentas i bestemte rekkefølger.

Vi finner også ofte umodene begreper hos elever med matematikkvansker. Enkelt kan vi si at dette er en feil forståelse av matematiske begrep. En vanlig misoppfatning er at når en multipliserer, blir svaret større og når en deler, blir det mindre. Dette stemmer med heltall, men ikke med desimaltall og brøk. Tenkingen fungerer riktig de første skoleårene, men strekker ikke til når begrepet utvides, og vi får en stagnasjon eller tilbakegang i den matematiske utviklingen.

Publisert: 30.11.2007