www.matematikk.org

Hvordan forklares matematikkvansker?

Enkelt kan vi si at det er noe som har forstyrret samspillet mellom elevens måte å lære på og de evner og anlegg eleven har, innholdet i matematikken og undervisningsformen. Læring bygger på tidligere erfaringer, og ofte ser vi at elever med matematikkvansker har mangelfulle eller annerledes erfaringer enn det som skolen vanligvis bygger på. Forutsetningene for læring kan være annerledes.

Det er vanlig å bruke fire ulike forklaringsmåter om matematikkvansker. Ofte vil vi bruke dem i kombinasjon med hverandre.

Medisinske/nevrologiske forklaringsmåter: Fokus rettes her mot elevens kognitive funksjoner og deres basis i hjernen. Det dreier seg om hvordan informasjonen bearbeides i hjernen via funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet og forestillingssystemer.

Psykologiske forklaringsmåter: Årsaken til matematikkvanskene kan finnes i manglende anstrengelse/motivasjon eller konsentrasjonsvansker hos eleven, i angst (prestasjonsangst) og holdninger til faget matematikk, eller i ulike funksjoner, f. eks. tankestrategier. Det kan også oppstå forstyrrende faktorer i undervisningssituasjonen (for eksempel mobbing) slik at vansker oppstår. Også språkferdigheten og begrepsutviklingen er eksempler på psykologiske forklaringsmåter.

Sosiologiske forklaringsmåter: Sosiale og kulturelle forhold, miljøfaktorer, sosial deprivasjon og lignende forhold kan forstyrre læringssekvensen i matematikk og gi vansker. Eleven kan f. eks. komme fra et understimulert miljø og ikke ha de nødvendige læringsforutsetningene i form av erfaringer (og språkferdighet). Ytre omstendigheter (oppvekstmiljøet) har medført at læringsforutsetningene mangler, er utilstrekkelige eller kanskje annerledes enn det undervisningen i skolen forutsetter. Det kan være tilfelle ved tospråklige elever som har vansker med skolematematikken.

Didaktiske forklaringsmåter: Fra mange hold rettes det kritikk mot den tradisjonelle matematikkundervisningen hvor timen starter med gjennomgang av gårsdagens lekse, så følger gjennomgang av nytt stoff. Deretter skal eleven øve seg på bestemte oppgaver. Alt er samlet på et par sider i læreboka og skal gjøres ferdig hjemme. Elever som strever med matematikken og som ofte får timer alene eller i små homogene grupper kan gå glipp av muligheter til å lære gjennom fellesskap med andre.

Publisert: 30.11.2007