www.matematikk.org

Hvordan kan elevene testes?

Det vanlige er å bruke en vanlig matematikktest for f. eks. M-prøvene som utgis av PP-tjenestens materialservice for å se hvordan eleven fungerer i forhold til sitt årstrinn. Men skal en få vite noe som kan brukes i utformingen av den tilpassede undervisningen, må en ofte bruke dynamisk testing.

Det vil si at en forsøker å hjelpe eleven til å få til oppgaven og ser hva en da må hjelpe med. Dette kan gjøres som en dialog med eleven hvor en ber eleven forklare hvordan han har tenkt. Ved å bruke slik testing, kan en få et bilde av elevens ”nære sone”, dvs. det han nesten kan. Ofte gir det best resultat å starte arbeidet med matematikkvansker i denne nære sonen. Da lærer eleven best.

En meget enkel, men god måte å se om eleven har slike trekk, er å bruke en enkel dynamisk test. Eleven får et ark hvor læreren har skrevet et tall øverst, f. eks. 45. Eleven skal så lage så mange regneoppgaver han/hun kan der svaret blir 45. Læreren er med og spør ”Hvordan tenkte du nå når du laget denne oppgaven?” Tallet øverst på arket velger en ut fra elevens alder og hva en tror eleven vil kunne mestre. Gjennom slik aktivitet og samtale, får en ofte et meget bra bilde av hva det er eleven strever med.

Alle teller er et nytt kartleggingsverktøy for tallforståelse. Her er det tester for hvert årstrinn fra 1. til 10. årstrinn og også en meget omfattende håndbok med praktiske tips til læreren om hvordan en kan arbeide med vansker som testen avdekker. Materiellet forhandles av NSMO, se ekstern lenke til høyre.

Vi trenger også å vite noe om hvordan eleven fungerer ellers i skolen, både i de andre fagene og sosialt. Hvordan deltar eleven i matematikktimene?

Forhold rundt det matematiske læringsmiljøet er like viktig å få fram som det å teste hvilke feil eleven gjør. Ofte er det aller viktigste i kartleggingen å stille spørsmålet: Hva mestrer eleven godt her på skolen?

Husk: Det er feilene eleven gjør som hjelper deg til å danne deg et bilde av hva han/hun strever med, men finn et nivå hvor eleven også får til mange av oppgavene. Det er fint om en kan få til en mestring av matematikken på rundt 95 % av oppgavene. Det vil si at eleven skal oppleve å få dette til!

Publisert: 30.11.2007

Institusjon

Sørlandet kompetansesenter

Eksterne lenker

  • Alle teller

    Kartleggingsverktøy, tallforståelse 1.-10. trinn. Forhandles av NSMO
    ( https://www.matematikksenteret.no/grunnskole/vurdering-og-kartlegging/alle-teller)